Aproximación al registro de las desapariciones forzadas de mujeres en Colombia - Núm. 12, Enero 2015 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676925573

Aproximación al registro de las desapariciones forzadas de mujeres en Colombia

Autor:Ana Carolina Guatame Garcia
Páginas:36-55
RESUMEN

La desaparición forzada en Colombia es uno de los delitos de mayor gravedad ocurridos en el marco del conflicto armado. La naturaleza del delito hace que su investigación implique esfuerzos especiales para hallar a la persona desaparecida y determinar otras violaciones que son consecuencia de la desaparición. Este delito afecta mayoritariamente a los hombres, por lo que la información sobre los... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
Ανα Χαρολινα Γυαταµε Γαρχα2
ανα.γυαταµε≅φυαχ.εδυ.χο
ΡΕΣΥΜΕΝ
Λα δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα εν Χολοµβια εσ υνο δε λοσ δελιτοσ δε
µαψορ γραϖεδαδ οχυρριδοσ εν ελ µαρχο δελ χονφλιχτο αρµαδο. Λα
νατυραλεζα δελ δελιτο ηαχε θυε συ ινϖεστιγαχι⌠ν ιµπλιθυε εσφυερ−
ζοσ εσπεχιαλεσ παρα ηαλλαρ α λα περσονα δεσαπαρεχιδα ψ δετερµιναρ
οτρασ ϖιολαχιονεσ θυε σον χονσεχυενχια δε λα δεσαπαριχι⌠ν. Εστε
δελιτο αφεχτα µαψοριταριαµεντε α λοσ ηοµβρεσ, πορ λο θυε λα ιν−
φορµαχι⌠ν σοβρε λοσ χασοσ δε µυϕερεσ εσ εσχασα χονϖιρτινδολασ
εν δεσαπαριχιονεσ ινϖισιβλεσ. Παρα δαρ χυεντα δε λοσ εφεχτοσ δε λα
δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα σοβρε λασ µυϕερεσ εσ ιµπορταντε υνα δο−
χυµενταχι⌠ν τχνιχα θυε περµιτα διµενσιοναρ ψ χαραχτεριζαρ ελ
φεν⌠µενο, ατενδιενδο α υν ενφοθυε δε γνερο. Εστε αρτχυλο σε
χεντρα εν λα ρεϖισι⌠ν δε λασ εσταδστιχασ δε µυϕερεσ δεσαπαρεχιδασ
φορζαδαµεντε α φιν δε ιδεντιφιχαρ λοσ δεσαφοσ εν λα µατερια ψ προ−
πονερ ρεχοµενδαχιονεσ δε µεϕορεσ πρ〈χτιχασ.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕΣ: δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα, µυϕερεσ, εσταδστι−
χασ, ινϖεστιγαχι⌠ν φορενσε, Χολοµβια.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Φορχεδ δισαππεαρανχε ισ ονε οφ τηε µοστ σεριουσ χριµεσ χοµ−
µιττεδ ασ ρεσυλτ οφ τηε ιντερναλ αρµεδ χονφλιχτ ιν Χολοµβια. Τηε
χονχεαλινγ νατυρε οφ τηε χριµε δεµανδσ σπεχιφιχ εφφορτσ ιν ορδερ
το κνοω τηε ωηερεαβουτσ οφ τηε µισσινγ περσον, ασ ωελλ ασ το
ιδεντιφψ ωηατ ηαππενεδ το ηιµ/ηερ ρεσυλταντλψ φροµ τηε δισαπ−
πεαρανχε. Βεχαυσε τηισ τψπε οφ χριµε µαινλψ αφφεχτσ µεν, ωοµεν
δισαππεαρεδ αρε αλσο ινϖισιβλε. Μαινστρεαµινγ τηε σιτυατιον οφ
ωοµεν φορχιβλψ δισαππεαρεδ ρεθυιρεσ τηε δεϖελοπµεντ οφ τεχη−
νιχαλ µεχηανισµσ οφ δοχυµεντατιον φορ τηε χηαραχτεριζατιον
ανδ µεασυρεµεντ οφ τηε πηενοµενα φροµ α γενδερ περσπεχτιϖε.
Τηισ αρτιχλε ρεϖιεωσ τηε φιγυρεσ οφ ωοµεν δισαππεαρεδ ιν Χο−
λοµβια το ιδεντιφψ τηε µαιν χηαλλενγεσ ρεγαρδινγ δοχυµεντατιον
ασ ωελλ ασ το συγγεστ ρεχοµµενδατιονσ φορ βεστ πραχτιχεσ.
ΚΕΨΩΟΡ∆Σ: φορχεδ δισαππεαρανχε, ωοµεν, φιγυρεσ, φορενσιχ
ινϖεστιγατιον, Χολοµβια.
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: Γυαταµε Γαρχα, Α. Χ. (ϑυνιο, 2015). Απροξιµαχι⌠ν αλ ρεγιστρο δε λασ δεσαπαριχιονεσ φορζαδασ δε µυϕερεσ
εν Χολοµβια. Χριτεριο ϑυρδιχο Γαραντιστα, 7(12), 36−55.
1. Αρτχυλο δε ρεφλεξι⌠ν, προδυχτο δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε λνεασ, δεσαρρολλαδο εν ελ µαρχο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν ∆εσαπαριχιονεσ φορζαδασ
δε µυϕερεσ βαϕο ελ χονφλιχτο αρµαδο ψ λα ϖιολενχια σοχιοπολτιχα: δισχριµιναχι⌠ν ε ιµπυνιδαδ, λιδεραδα πορ λα Φυνδαχι⌠ν Νψδια
Ερικα Βαυτιστα παρα λοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ χον ελ αποψο φινανχιερο δελ Προγραµα δε λασ Ναχιονεσ Υνιδασ παρα ελ ∆εσαρρολλο εν
Χολοµβια, ψ ελ προψεχτο ∆εσαπαριχι⌠ν φορζαδα δε µυϕερεσ ψ ϖιολενχια σεξυαλ εν ελ µαρχο δελ χονφλιχτο αρµαδο εν ελ Πυτυµαψο:
ρεχοµενδαχιονεσ δε πολτιχα πβλιχα ψ ατενχι⌠ν α ϖχτιµασ ινσχριτο εν λα λνεα δε ινϖεστιγαχι⌠ν σοβρε δερεχηοσ ηυµανοσ ψ παζ θυε
αδελαντα ελ γρυπο δε ινϖεστιγαχι⌠ν Λιβερταδ ψ Γαραντισµο δε λα Φαχυλταδ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Χολοµβια,
Χατεγορα Χ, Χολχιενχιασ.
2. Αντροπ⌠λογα µαγστερ εν Αντροπολογα Φορενσε, δοχεντε ε ινϖεστιγαδορα δε λα Μαεστρα εν Χιενχιασ Πεναλεσ ψ Φορενσεσ, Υνιϖερ−
σιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Χολοµβια. Ινϖεστιγαδορα ασοχιαδα δε λα Φυνδαχι⌠ν Νψδια Ερικα Βαυτιστα παρα λοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ ( )
ψ χονσυλτορα δελ Εθυιπο Χολοµβιανο Ιντερδισχιπλιναριο δε Τραβαϕο Φορενσε ψ Ασιστενχια Πσιχοσοχιαλ ( ).
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2014/09/25
Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2014/10/07
Φεχηα δε αχεπταχι⌠ν: 2014/10/30
Λα δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα εν Χολοµβια, δεσπυσ δελ
δεσπλαζαµιεντο φορζαδο ψ ελ ηοµιχιδιο δε χιϖιλεσ,
εσ υνα δε λασ µοδαλιδαδεσ δε ϖιολενχια δελ χονφλιχ−
το αρµαδο χον µαψορ νµερο δε ϖχτιµασ ( ,
2011). Λα νατυραλεζα δελ δελιτο, θυε ραδιχα εν ελ
οχυλταµιεντο, ηαχε θυε συ ινϖεστιγαχι⌠ν ιµπλι−
θυε εσφυερζοσ τχνιχοσ εσπεχιαλεσ θυε χονδυζχαν
αλ ηαλλαζγο δε λα περσονα δεσαπαρεχιδα (ϖιϖα ο
µυερτα), ψ θυε υνα ϖεζ ηαλλαδα, σε εσχλαρεζχαν λασ
δεµ〈σ ϖιολαχιονεσ δε δερεχηοσ οχυρριδασ δυραντε
λα δεσαπαριχι⌠ν.
Σεγν λασ χιφρασ ρεγιστραδασ πορ διφερεντεσ εντι−
δαδεσ, λα δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα ηα αφεχταδο µαψο−
ριταριαµεντε α λοσ ηοµβρεσ. Ελ Χεντρο Ναχιοναλ
δε Μεµορια Ηιστ⌠ριχα ( ) µενχιονα θυε πορ
χαδα µυϕερ δεσαπαρεχιδα φορζαδαµεντε, εξιστι−
ραν αλρεδεδορ δε 8 ο 9 ηοµβρεσ δεσαπαρεχιδοσ
(2014α, π〈γ. 276). Εστε ρελατιϖο βαϕο νµερο δε
δεσαπαριχιονεσ ηα λλεϖαδο α λα ινϖισιβιλιζαχι⌠ν
δε λα σιτυαχι⌠ν δε λασ µυϕερεσ δεσαπαρεχιδασ, α λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε ποχοσ εσφυερζοσ πορ δοχυµενταρ δε
µανερα ριγυροσα εστοσ χασοσ, ασ χοµο α ιδεντιφι−
χαρ λοσ εφεχτοσ διφερενχιαδοσ δελ δελιτο σοβρε λασ
ϖχτιµασ χοµο χονσεχυενχια δε συ γνερο.
Εστε αρτχυλο πρεσεντα λοσ ρεσυλταδοσ δε υν εϕερ−
χιχιο δε ρεϖισι⌠ν δε λοσ µεχανισµοσ δε δοχυµεν−
ταχι⌠ν δε δεσαπαριχιονεσ φορζαδασ δε µυϕερεσ,
εσπεχφιχαµεντε ρελαχιοναδοσ χον λασ εσταδστιχασ
οφιχιαλεσ δελ δελιτο. Παρα τενερ υνα µεϕορ χοµ−
πρενσι⌠ν δελ χοντεξτο εν ελ θυε οπεραν διχηοσ
µεχανισµοσ, σε πρεσεντα εν πριµερ λυγαρ ελ µαρχο
νορµατιϖο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν δε λα δεσαπαριχι⌠ν
φορζαδα εν ελ πασ, ασ χοµο υνα ρεσυµιδα εξπο−
σιχι⌠ν δε λοσ εσχεναριοσ εν λοσ θυε εστα χονδυχτα
ηα σιδο εϕερχιδα χοντρα λασ µυϕερεσ.
Λα δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα εσ υν χριµεν ατροζ θυε
ϖιολα µλτιπλεσ δερεχηοσ, παρτιχυλαρµεντε λα
λιβερταδ, λα ιντεγριδαδ περσοναλ, λα περσοναλιδαδ
ϕυρδιχα ψ, εν ρειτεραδασ οχασιονεσ, λα ϖιδα. ∆ε
αχυερδο χον λα Χονϖενχι⌠ν Ιντερναχιοναλ παρα
λα Προτεχχι⌠ν δε τοδασ λασ Περσονασ χοντρα λασ
∆εσαπαριχιονεσ Φορζαδασ,3 σε προδυχεν δεσαπα−
ριχιονεσ φορζαδασ χυανδο αγεντεσ, γρυποσ οργα−
νιζαδοσ ο παρτιχυλαρεσ θυε αχταν εν νοµβρε δελ
Γοβιερνο ο χον συ αποψο διρεχτο ο ινδιρεχτο, συ
αυτοριζαχι⌠ν ο συ ασεντιµιεντο,4 πριϖαν δε λα λι−
βερταδ α υνα περσονα ψ λυεγο σε νιεγαν α ρεϖελαρ
συ παραδερο ο α ρεχονοχερ θυε εστ〈ν πριϖαδασ δε
λα λιβερταδ, συστραψνδολασ δε λα προτεχχι⌠ν δε λα
λεψ. Σε τρατα δε υν δελιτο περµανεντε θυε σολο χεσα
υνα ϖεζ σε εσταβλεχε χον χερτεζα ελ παραδερο δε λα
ϖχτιµα ϖιϖα ο µυερτα, ψ φρεντε αλ χυαλ εξιστε υνα
νεχεσιδαδ ιµπεραντε δε γαραντιζαρ α συσ φαµιλια−
ρεσ ελ δερεχηο α χονοχερ λα ϖερδαδ, θυε σε τραδυχε
νο σολο εν ελ εσχλαρεχιµιεντο δε συ παραδερο, σινο
3. Λα Χονϖενχι⌠ν φυε αδοπταδα πορ λα Ασαµβλεα Γενεραλ δε λασ Ναχιονεσ Υνιδασ ελ 29 δε ϕυνιο δε 2006, ψ εντρ⌠ εν ϖιγορ ελ 23 δε
διχιεµβρε δε 2010. Χολοµβια φιρµ⌠ συ αδηεσι⌠ν ελ 27 δε σεπτιεµβρε δε 2007 ψ δεποσιτ⌠ ελ ινστρυµεντο δε ρατιφιχαχι⌠ν ελ 11 δε
ϕυλιο δε 2012, εντρανδο εν ϖιγορ ελ 10 δε αγοστο δελ µισµο α〉ο.
4. Πορ εϕεµπλο, γρυποσ παραµιλιταρεσ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA