¿Cómo deciden las Cortes Constitucionales? - Núm. 2-2016, Julio 2016 - Precedente. Anuario Jurídico - Libros y Revistas - VLEX 682054041

¿Cómo deciden las Cortes Constitucionales?

Autor:Pasquale Pasquino
Páginas:9-40
RESUMEN

El propósito de este artículo es explorar el modo de producción de las sentencias judiciales jurídicas redactadas por cortes constitucionales en Europa. El objeto de estudio natural de la teoría constitucional es el análisis de este producto final de creación judicial de Derecho por Cortes Constitucionales. Sin embargo, la doctrina no ha prestado suficiente atención, desde una perspectiva de... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
Πασθυαλε Πασθυινο
Νεω Ψορκ Υνιϖερσιτψ (Νεω Ψορκ, ΕΕ.ΥΥ.)
ππ14≅νψυ.εδυ
↵Χ⌠µο δεχιδεν λασ Χορτεσ Χονστιτυχιοναλεσ?∗∗
Ηοω δο τηε Χονστιτυτιοναλ Χουρτσ δεχιδε?
Χοµο σο τοµαδασ ασ δεχισ⌡εσ νασ
Χορτεσ Χονστιτυχιοναισ?
Αρτχυλο δε ινϖεστιγαχι⌠ν: ρεχιβιδο 25/08/2016 ψ απροβαδο 17/11/2016
∗ Εσ σενιορ ρεσεαρχη φελλοω εν ελ Χεντρε Νατιοναλ δε λα Ρεχηερχηε Σχιεντιφιθυε δε Παρσ ψ ∆ιστινγυισηεδ
Προφεσσορ ιν Πολιτιχσ ανδ Λαω εν ΝΨΥ (Νεω Ψορκ Υνιϖερσιτψ).
∗∗ Τραδυχχι⌠ν δε ςιχεντε Φ. Βεντεζ Ρ. (Υνιϖερσιδαδ δε Λα Σαβανα, Χολοµβια), θυιεν αγραδεχε αλ
αυτορ συ γενεροσιδαδ ψ συ γυα δυραντε ελ προχεσο δε τραδυχχι⌠ν.
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 9−40. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 9−40. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
Ρεσυµεν
Ελ προπ⌠σιτο δε εστε αρτ χυλο εσ εξπλοραρ ελ µοδο δε προδυχχ ι⌠ν δε λασ σεντενχιασ
ϕυδιχιαλεσ ϕυρ διχασ ρεδαχταδασ πορ χορτεσ χο νστιτυχιοναλεσ εν Ευροπα. Ελ ο βϕετο
δε εστυδιο νατυρα λ δε λα τεορα χονστιτυχιοναλ εσ ελ αν〈λισισ δε εστε προδυχτο φιναλ
δε χρεαχι⌠ν ϕυδιχιαλ δε ∆ερεχηο πορ Χορτεσ Χονστι τυχιοναλεσ. Σιν εµβαργο, λα
δοχτρινα νο ηα πρεσταδο συφιχιεν τε ατ ενχι⌠ν, δεσδε υνα περσπεχτιϖα δε δερεχηο
χοµπαραδο, α λοσ µεχανισµοσ ψ προχεδιµιεν τοσ θυε χονδυχεν α λασ δεχισι ονεσ δε
εστασ ινστιτυχιονεσ. Ασ, εστε δοχυµεντο ηαρ〈 υνα χλασιφιχαχι⌠ν δε λοσ διφερεντεσ
τιποσ δε προχεσοσ δεχισιοναλεσ εν λ ασ χορτεσ, αναλιζανδο λασ εταπασ θυε χονφορµαν
↔ελ µοδο δε προδ υχχι⌠ν≈, α παρτιρ δελ εστυδιο δε λασ δεχισιονεσ δε λα Χορτε Συ πρεµα
δε Εσταδοσ Υνιδο σ, ελ Χονσεϕο Χονστιτυχιοναλ φρα νχσ, λα Χορτε Χονστιτυχιοναλ
ιταλιανα ψ λα Χορτε Χονστιτυχιον αλ αλεµανα. Αλ φιναλ δελ δοχυµεντο σε ηαχεν
αλγυνασ χ ονχλυσιονεσ σοβρε ελ περιοδο δε λοσ µαγιστραδοσ, συ φιλιαχι⌠ν παρ τιδιστα, λασ
ρεστριχχιονεσ τεµποραλεσ δε δελιβεραχι⌠ν ψ φαχτορεσ ινστι τυχιοναλεσ χοµο ελ νµερο
δε ασιστεντεσ ο λα περσοναλιζαχι⌠ν δε συσ µιεµβροσ.
Παλαβρασ χλ αϖε: ∆εχ ισιονεσ δε λασ χορτεσ χονστι τυχιοναλεσ; δελιβερα χι⌠ν εν λασ
χορτεσ χ ονστιτυχιοναλεσ; αδϕ υδιχαχι⌠ν χονστιτυχι οναλ; δερεχηο χο µπαραδο δε χορτ εσ
χονστιτυχιοναλεσ.
Αβστραχτ
Τηε πυρποσε οφ τηισ αρτιχλε ισ το εξπλορε τηε µοδε οφ προδυχτιον οφ ϕυδιχιαλ σεντεν χεσ
δραφτεδ βψ χονστιτ υτιοναλ χουρτσ ιν Ευροπε. Τηε νατυραλ οβ ϕεχτ οφ στυδψ οφ τηε
χονστιτυτιονα λ τηεορψ ισ τηε αναλψσισ οφ τηισ φιναλ προδυχτ οφ ϕυδιχιαλ χρεατιον ο φ Λαω
βψ Χονστι τυτιοναλ Χουρτσ. Ηοωεϖερ, τηε δ οχτρινε ηασ νοτ γιϖεν συφφιχιεντ αττεντιον
φροµ α χ οµπαρατιϖε λαω περσπεχ τιϖε το τηε µεχηαν ισµσ ανδ προχεδυρεσ τηατ λεαδ
το τηε δεχισ ιονσ οφ τηεσε ινστιτυτ ιονσ. Τηυσ, τηισ δοχυµε ντ ωιλλ χλασσιφψ τηε δ ιφφερεντ
τψπεσ οφ δεχισιον−µακινγ προχεσσ εσ ιν τηε χουρτσ, αναλψζινγ τηε σταγεσ τηατ µακε υπ
τηε ↔µοδε οφ προδυχτιον≈, φροµ τηε στυδψ οφ τηε δεχισι ονσ οφ τηε Συπρεµε Χουρτ
οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε Χο νστιτυτιοναλ Χουνχιλ οφ τηε Φρενχη Ρεπυβλιχ, Τη ε
Χονστιτυτιονα λ Χουρτ οφ Ιταλψ ανδ τηε Φεδεραλ Χονστι τυτιοναλ Χουρτ οφ Γ ερµανψ. Ατ
τηε ενδ οφ τηε παπερ, σοµε χονχλυσιονσ αρε µαδε αβουτ τηε περιοδ οφ τηε µαγιστρ ατεσ,
τηειρ παρτψ αφφιλιατιον, τηε τεµπορ αρψ ρεστριχ τιονσ οφ δελιβερατιον ανδ ινστιτυτιοναλ
φαχτορσ συχη ασ τηε νυµβερ οφ αττενδεε σ ορ τηε περσοναλιζατιον οφ ιτσ µεµβερσ.
Κεψωορδσ: ∆εχισιονσ οφ τηε χονστιτυτιοναλ χουρτ σ; ∆ελιβερατιον ιν τηε χονστ ιτυτιοναλ
χουρτσ; Χονστ ιτυτιοναλ αδϕυδιχατιον; Χ οµπαρατιϖε λαω οφ χονστιτ υτιοναλ χουρτσ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA