El derecho de asociación sindical en los trabajadores de las ores - Núm. 15, Junio 2016 - Criterio Jurídico Garantista - Libros y Revistas - VLEX 676926005

El derecho de asociación sindical en los trabajadores de las ores

Autor:Juan Simón Rico Hernández
Páginas:142-163
RESUMEN

Partiendo del estudio de casos en dos empresas floricultoras ubicadas en Madrid y Funza (Cundinamarca), este artículo busca demostrar la violación del derecho de asociación sindical de los/as trabajadores/as de las flores. Propone la implementación de una política pública del derecho de asociación sindical, que permita conformar un sindicato de industria del sector, que agrupe al 90% y más de... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
142
ΡΕΣΥΜΕΝ
Παρτιενδο δελ εστυδιο δε χασοσ εν δοσ εµπρεσασ φλοριχυλ−
τορασ υβιχαδασ εν Μαδριδ ψ Φυνζα (Χυνδιναµαρχα), εστε
αρτχυλο βυσχα δεµοστραρ λα ϖιολαχι⌠ν δελ δερεχηο δε ασο−
χιαχι⌠ν σινδιχαλ δε λοσ/ασ τραβαϕαδορεσ/ασ δε λασ φλορεσ.
Προπονε λα ιµπλεµενταχι⌠ν δε υνα πολτιχα πβλιχα δελ
δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ, θυε περµιτα χονφορµαρ
υν σινδιχατο δε ινδυστρια δελ σεχτορ, θυε αγρυπε αλ 90% ψ
µ〈σ δε τραβαϕαδορεσ/ασ ψ χονλλεϖε λα ρειϖινδιχαχι⌠ν δε λοσ
δερεχηοσ δε λα µυϕερ τραβαϕαδορα εν λα φλοριχυλτυρα, δαδο
θυε εστασ, χονϕυνταµεντε χον λοσ ηοµβρεσ, σον σοµετιδασ
α ινεσταβιλιδαδ λαβοραλ, βαϕοσ σαλαριοσ, τεµποραλιδαδ ψ χον−
διχιονεσ λαβοραλεσ πρεχαριασ.
Λα µετοδολογα εµπλεαδα φυε δε χαρ〈χτερ χυαλιτατιϖο ψ
παρτι⌠ δε εξαµιναρ χ⌠µο ελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ
σε θυεβραντα σιστεµ〈τιχαµεντε εν λα αγροινδυστρια δε λασ
φλορεσ.
ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΧΛΑςΕ: λιβερταδ δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ, διγ−
νιδαδ ηυµανα, πολτιχα πβλιχα, δερεχηοσ ηυµανοσ, πρεχα−
ριεδαδ λαβοραλ, νεολιβεραλισµο.
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τακινγ α χασε στυδψ οφ τωο χοµπανιεσ φροµ τηε Μαδριδ
ανδ Φυνζα (Χυνδιναµαρχα), αρεα ασ τηε σταρτινγ ποιντ, τηε
ιντεντ οφ τηισ αρτιχλε ισ το δεµονστρατε τηατ τηε φρεεδοµ
οφ λαβορ υνιον ισ βεινγ ινφρινγεδ βψ τηε φλοωερ ινδυστρψ.
Τηε προποσαλ ηερειν βεινγ συβµιττεδ ισ το ιµπλεµεντ
α πυβλιχ πολιχψ ρεγαρδινγ τηε ριγητ οφ λαβορ ασσοχιατιον
ωηιχη ωουλδ αλλοω τηοσε ωορκερσ το φορµ αν ινδυστρψ
σεχτορ υνιον το βρινγ τογετηερ 90% ορ µορε οφ τηε αρεα
ωορκερσ. Α υνιον συχη ωουλδ λεαδ ωοµεν ωορκινγ ιν τηε
φλοωερ σεχτορ το δεµανδ τηειρ ριγητσ σινχε τηεψ, ασ ωελλ ασ
τηε µεν, αρε βεινγ συβµιττεδ το χοντινυουσ λαβορ ινσταβιλ−
ιτψ, λοω σαλαριεσ, τεµποραρψ ωορκινγ περιοδσ ανδ πρεχαρι−
ουσ λαβορ χονδιτιονσ.
Τηε µετηοδολογψ το βε υσεδ ωουλδ βε οφ α θυαλιτατιϖε
νατυρε ανδ ωουλδ σταρτ φροµ τηε πρεµισε τηατ ιτ νεεδσ το
βε δεµονστρατεδ ηοω τηε ριγητ το χρεατε α λαβορ υνιον ισ
βεινγ σψστεµατιχαλλψ ϖιολατεδ βψ τηε φλοωερ−αγριχυλτυραλ
ινδυστρψ.
ΚΕΨ ΩΟΡ∆Σ: φρεεδοµ οφ λαβορ υνιον, ηυµαν διγνιτψ,
πυβλιχ πολιχψ, ηυµαν ριγητσ, πρεχαριουσ λαβορ χονδιτιονσ
ανδ νεολιβεραλισµ.
El derecho de asociación sindical en los trabajadores de las flores*1
The right to unionize of flower workers
ϑΥΑΝ ΣΙΜΝ ΡΙΧΟ ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ2
ϕυνασιµον1481≅γµαιλ.χοµ
1. Αρτχυλο δε ρεφλεξι⌠ν προδυχτο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν τερµιναδα ∆ερεχηο φυνδαµενταλ α λα λιβερταδ δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ δε λασ
τραβαϕαδορασ ψ τρ αβαϕαδορεσ δε λασ φλορεσ εν λα Σαβανα δε Βογοτ〈. Εστυδιοσ δε χασοσ εν Μαδριδ ψ Φυνζα (Χυνδιναµαρχα), παρ α
οπταρ ελ ττυλο δε µαγστερ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, πορ λα Υνιϖερσιδαδ Πεδαγ⌠γιχα ψ Τεχνολ⌠γιχα δε Χολοµβια.
2. Αβογαδο ψ εσπεχιαλιστα εν δερεχηο πεναλ ψ χριµινολογα δε λα Υνιϖερσιδαδ Λιβρε δε Χολοµβια.
Criterio Jurídico Garantista. (Jul.-Dic. de 2016). Vol. 9, n.o 15, 142-163.
issn
: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.
Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 2016/03/12  Φεχηα δε εϖαλυαχι⌠ν: 2016/06/08  Φεχηα δε απροβαχι⌠ν: 2016/08/09
Χ⌠µο χιταρ εστε αρτχυλο: Ριχο Ηερν〈νδεζ, ϑ. Σ.. (ϑυλιο−διχιεµβρε, 2016). Ελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ εν λοσ τραβαϕαδορεσ δε
λασ φλορεσ. Χριτεριο ϕυρδιχο Γαραντιστα, 9(15), 142−163.
143
Introducción
Εν εστε αρτχυλο σε ιδεντιφιχαν λασ διφιχυλταδεσ δε
λοσ/ασ τραβαϕαδορεσ/ασ δε λασ φλορεσ εν λα µατε−
ριαλιζαχι⌠ν δε συ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ;
οβστ〈χυλοσ εν Χολοµβια ρελαχιοναδοσ χον λα
ιµπλεµενταχι⌠ν δελ µοδελο εχον⌠µιχο νεολιβε−
ραλ, θυε τιενε εντρε οτροσ προπ⌠σιτοσ φαχιλιταρ λα
τερχεριζαχι⌠ν ψ ελ αβαραταµιεντο δε λα µανο δε
οβρα (Αηυµαδα, 1996, ππ. 219−237).
Σε εστυδια ελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ εν
υν ιµπορταντε σεχτορ δε λα εχονοµα χοµο λα
αγροινδυστρια δε λασ φλορεσ, θυε χοντρατα εν υν
χονχεντραδο τερριτοριο δε λα Σαβανα δε Βογοτ〈
µανο δε οβρα φεµενινα θυε νο ρεθυιερε χυαλιφιχα−
χι⌠ν (Γονζ〈λεζ, π. 17). Ελ χενσο δελ ∆επαρταµεντο
El derecho de asociación sindical en los trabajadores
de las flores
ϑΥΑΝ ΣΙΜΝ ΡΙΧΟ ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ
Αδµινιστρατιϖο Ναχιοναλ δε Εσταδστιχα (∆ΑΝΕ)
δελ 2009 εν εστε σεχτορ, µυεστρα λα τενδενχια
µαψοριταριαµεντε πορχεντυαλ δε λα µυϕερ (2010,
ππ. 28−31).
Ελ αρτχυλο χοντεξτυαλιζα λα προδυχχι⌠ν ψ χοµερ−
χιαλιζαχι⌠ν δε φλορεσ, συσ φορµασ δε χοντραταχι⌠ν,
λα ιµπλεµενταχι⌠ν δελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν
σινδιχαλ, λασ διφιχυλταδεσ εν λα οργανιζαχι⌠ν δε
σινδιχατοσ, α παρτιρ δε λα ρεχολεχχι⌠ν ψ αν〈λισισ δε
τεστιµονιοσ δε λοσ τραβαϕαδορεσ ψ χασοσ εσπεχφι−
χοσ, παρα προπονερ λα φορµυλαχι⌠ν δε υνα πολτιχα
πβλιχα εν δεφενσα δελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν
σινδιχαλ ψ δε λοσ δερεχηοσ δε λα µυϕερ εν λα φλορι−
χυλτυρα, αδεµ〈σ δε διγνιφιχαρ συ λαβορ µεδιαντε
λα µατεριαλιζαχι⌠ν ρεαλ ψ εφεχτιϖα δε συσ δερεχηοσ
λαβοραλεσ ψ ηυµανοσ.
ΣΥΜΑΡΙΟ
Ιντροδυχχι⌠ν  Ι. ΛΑ ΑΓΡΟΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑ ∆Ε ΛΑΣ ΦΛΟΡΕΣ ΕΝ ΛΑ ΣΑ−
ΒΑΝΑ ∆Ε ΒΟΓΟΤℑ Ψ ΣΥΣ ΡΕΛΑΧΙΟΝΕΣ ∆Ε ΠΡΟ∆ΥΧΧΙΝ  ΙΙ.
ΦΟΡΜΑΣ ∆Ε ΧΟΝΤΡΑΤΑΧΙΝ ΛΑΒΟΡΑΛ ΕΝ ΛΑ ΑΓΡΟΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑ
∆Ε ΛΑΣ ΦΛΟΡΕΣ  ΙΙΙ. ϑΥΣΤΙΦΙΧΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΕΣΤΥ∆ΙΟ ΣΟΒΡΕ ΛΑ
ΙΜΠΛΕΜΕΝΤΑΧΙΝ ∆ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Α ΛΑ ΛΙΒΕΡΤΑ∆ ∆Ε ΑΣΟΧΙΑ−
ΧΙΝ ΣΙΝ∆ΙΧΑΛ  Ις. ΛΑ ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΝ ΣΙΝ∆ΙΧΑΛ ΕΝ ΕΛ ΣΕΝΟ
∆Ε ΛΟΣ ΤΡΑΒΑϑΑ∆ΟΡΕΣ ΦΛΟΡΙΣΤΕΡΟΣ Α. Τεστιµονιοσ δε τραβαϕαδορεσ
ψ τραβαϕαδορασ σοβρε ελ δερεχηο δε ασοχιαχι⌠ν σινδιχαλ εν λα φλοριχυλτυρα  ς. ΦΟΡ−
ΜΥΛΑΧΙΝ ∆Ε ΥΝΑ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΑ Π∨ΒΛΙΧΑ11 ΣΟΒΡΕ ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ
Α ΛΑ ΛΙΒΕΡΤΑ∆ ∆Ε ΑΣΟΧΙΑΧΙΝ ΣΙΝ∆ΙΧΑΛ  ςΙ. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ
 Ρεφερενχιασ.
Criterio Jurídico Garantista. (Jul.-Dic. de 2016). Vol. 9, n.o 15, 142-163.
issn
: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA