Litigio estratégico comunitario: retos para su sostenibilidad en las Facultades de Derecho - Núm. 2-2016, Julio 2016 - Precedente. Anuario Jurídico - Libros y Revistas - VLEX 682054045

Litigio estratégico comunitario: retos para su sostenibilidad en las Facultades de Derecho

Autor:Diana Patricia Quintero Mosquera
Páginas:41-75
RESUMEN

El trabajo de las clínicas jurídicas toma cada vez más relevancia en el contexto latinoamericano. A pesar de esto, la reflexión académica no logra ir a la par con los avances mostrados en las Facultades de Derecho. En este texto se describe un proyecto de investigación e intervención jurídico-social realizado por nuestra clínica en una comunidad que enfrenta serios problemas de contaminación de... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
∆ιανα Πατριχια Θυιντερο
Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι (Χαλι, Χολοµβια)
διπαθυιν≅ιχεσι.εδυ.χο
Λιτιγιο εστρατγιχο χοµυνιταριο: ρετοσ παρα
συ σοστενιβιλιδαδ εν λασ Φαχυλταδεσ δε ∆ερεχηο∗∗
Χοµµυνιτψ στρατεγιχ λιτιγατιον: χηαλλενγεσ
φορ ιτσ συσταιναβιλιτψ ιν τηε Φαχυλτιεσ οφ Λαω
Λιτγιο εστρατγιχο χοµυνιτ〈ριο: δεσαφιοσ παρα
α συα συστενταβιλιδαδε νασ Φαχυλδαδεσ δε ∆ιρειτο
Αρτχυλο δε ινϖεστιγαχι⌠ν: ρεχιβιδο 31/08/2016 ψ απροβαδο 17/11/2016
∗ Αβογαδα δε λα Υνιϖερσιδαδ Λιβρε δε Χαλι (1994). Εσπεχιαλιστα εν ⊃τιχα ψ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ εν λα
Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε (1995) ψ Μαγιστερ εν Φιλοσοφα δε εσα µισµα Υνιϖερσιδαδ (2003) αλχανζανδο
λα διστινχι⌠ν δε τεσισ µεριτορια. Πη.∆ εν ∆ερεχηο εν λα Υνιϖερσιδαδ Εξτερναδο δε Χολοµβια (2009),
γραδο χυµ λαυδε. Φυε προφεσορα τιεµπο χοµπλετο δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε εντρε λοσ α〉οσ 1997 ψ
2001. ∆εσδε 2001 εσ προφεσορα τιεµπο χοµπλετο εν λα Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι. Εν 2012 οβτυϖο λα βεχα
Ηυβερτ Η. Ηυµπηρεψ δε Φυλβριγητ, λα θυε λε περµιτι⌠ ϖινχυλαρσε πορ υν α〉ο ψ µεδιο αλ Χεντρο δε
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ δε λα Υ. δε Μιννεσοτα εν Εσταδοσ Υνιδοσ. Συσ ινϖεστιγαχιονεσ ψ πυβλιχαχιονεσ
πρινχιπαλεσ σε ρεφιερεν α πρινχιπιοσ χονστιτυχιοναλεσ, δερεχηο α λα σαλυδ, δερεχηο α λα ιγυαλδαδ,
προτεχχι⌠ν ε ινχλυσι⌠ν σοχιαλ. Εντρε εστοσ σε δεσταχα ελ λιβρο Λα Σαλυδ χοµο ∆ερεχηο: εστυδιο
χοµπαραδο σοβρε γρυποσ ϖυλνεραβλεσ, πυβλιχαδο πορ Σιγλο δελ Ηοµβρε Εδιτορεσ. Συ λαβορ δοχεντε,
δε πρεγραδο ψ ποσγραδο, ινιχιαδα ηαχε 22 α〉οσ, σε σιτα εν λασ 〈ρεασ δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ, λα
φιλοσοφα δελ δερεχηο, λα αργυµενταχι⌠ν ϕυρδιχα, λα τιχα ψ ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ.
∗∗ Λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ σοχιο−εχον⌠µιχοσ α τραϖσ δελ τραβαϕο χλνιχο ϕυρδιχο: εφεχτιϖιδαδ
δελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ. Λνεα δε Προτεχχι⌠ν σοχιαλ δελ γρυπο Πρεχεδεντε δε λα Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι.
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 41−75. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
ΙΣΣΝ 1657−6535 ΠΡΕΧΕ∆ΕΝΤΕ 2016 ςΟΛ. 9 / ϑΥΛΙΟ−∆ΙΧΙΕΜΒΡΕ, 41−75. ΧΑΛΙ  ΧΟΛΟΜΒΙΑ
Ρεσυµεν
Ελ τραβαϕο δε λα σ χλνιχα σ ϕυρδιχα σ τοµα χαδα ϖεζ µ〈σ ρε λεϖανχια εν ελ χοντεξτο
λατινοαµεριχα νο. Α πεσαρ δε εστο, λα ρεφλεξι⌠ν αχαδµιχα νο λογρα ιρ α λα παρ χον
λοσ αϖ ανχεσ µοστραδοσ εν λασ Φαχυλταδεσ δε ∆ερεχηο. Εν εστε τεξτο σε δεσχριβε υν
προψεχτο δε ινϖεστιγαχ ι⌠ν ε ιντερϖενχι⌠ν ϕυρδιχ ο−σοχιαλ ρεαλιζαδο πορ νυεστρα χλνιχ α
εν υνα χοµυνιδαδ θυε ενφρεντα σεριοσ προβλεµασ δε χονταµιναχι⌠ν δε συσ θυεβραδασ.
Ψ σε αναλιζα διχηα εξπεριενχια εν συ χοντεξτο χυλτυραλ, δεσδε υνα περσπεχ τιϖα χρτιχα;
ηαχιενδο νφα σισ εν λοσ ρετοσ α λα σοσ τενιβιλιδαδ δε εστε τιπο δε τραβαϕοσ.
Παλαβρασ χλαϖε: δερεχηοσ ηυµανοσ, εδυχαχι⌠ν εν ϕυστιχ ια, ∆ερεχη ο χοµυνιταρ ιο,
λιτιγιο εστρα τγιχο, ριεσγο αµβιενταλ, ενσε〉ανζα χλνιχα, αχχεσ ο α λα ϕυστιχια.
Αβστραχτ
Τηε ωορκ οφ λα ω χλινιχσ ισ βεχοµινγ µορε ανδ µορε ρελεϖαντ ιν τηε Λα τιν Αµεριχαν
χοντεξτ. Ιν σπιτε οφ τηισ, τηε αχαδεµιχ ρεφλεχτιον δοεσ νοτ µαναγε το κεεπ υπ ωιτη τηε
αδϖανχεσ σηοων ιν τηε Φαχυλτιεσ οφ Λαω. Τηισ τεξτ δεσχριβεσ α προϕεχτ οφ ινϖεστιγατιον
ανδ σοχιαλ−λεγαλ ιντερϖεντιον χαρριεδ ου τ βψ ουρ χλινι χ ιν α χοµµυνι τψ τηατ φαχεσ
σεριουσ προβλεµσ οφ χονταµινατιον οφ ι τσ στρεαµσ . Τηισ εξπεριενχε ισ αναλψζεδ ιν
ιτσ χυ λτυραλ χοντεξτ, φροµ α χριτιχαλ περσπεχ τιϖε; εµπηασιζινγ τηε χηαλλ ενγεσ το τ ηε
συσταιναβιλιτ ψ οφ τηισ τψπε οφ ωορκ.
Κεψωορδσ: Ηυµαν ριγητσ; ϑυστιχε εδυ χατιον; Χοµµυνιτψ λαω; Στρατ εγιχ λιτιγατιον;
Ενϖιρονµενταλ ρισκ; Χλινιχαλ τεαχηινγ; Αχχεσσ το ϕυστιχε.
Ρεσυµο
Ο τραβαληο δασ χλνιχασ ϕυρδιχασ αδθυιρ ε χαδ α ϖεζ µαισ ρελεϖ νχια νο χο ντεξτο
λατινο−αµ εριχανο. Α πεσαρ δισ το, α ρεφλεξο αχαδµιχα νο χονσεγυε αχοµπανηαρ
οσ αϖανοσ µ οστραδοσ νασ Φαχυλδαδεσ δε ∆ιρειτο. Νεστ ε τεξτο σε δεσχρεϖε υµ
προϕετο δε πεσθυισα ε ιντερϖενο ϕυρδιχο −σοχιαλ ρεαλιζαδο πορ νοσσα χλνιχα εµ
υµα χοµυνιδ αδε θυε ενφρεντα σριοσ προβλεµασ δε πολυιο δε συασ θυεβραδασ ε σε
αναλισα εστα εξπερινχ ια εµ σευ χοντεξτο χυλτυραλ α παρτιρ δε υµα περσπεχτιϖα χρτιχα ,
ενφατιζανδο ν οσ δεσαφιοσ παρα α συστεν ταβιλιδαδε δεστε τιπο δε τραβαληοσ.
Παλαϖρασ χηαϖε: διρ ειτοσ ηυµανοσ, εδυχαο εµ ϕυ στια, ∆ιρειτο χοµυνιτ〈ριο, λιτιγιο
εστρατγιχο, ρισχο αµβιενταλ, ενσινο χ λνιχο, αχεσο ◊ ϕυστια.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA